S T A N O V Y

 

Ivanka pri Nitre 1. júla 2022

STANOVY
ASOCIÁCIA PREDAJCOV PYROTECHNIKY
(Stanovy združenia občanov podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.)
(ďalej len „Stanovy“)

Článok I. Názov, sídlo a ciele združenia

1. Názov: ASOCIÁCIA PREDAJCOV PYROTECHNIKY, oficiálna skratka a ďalej v texte len „APP“)
2. Sídlo APP: Novozámocká 1/185, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika.
3. Občianske združenie APP je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním cieľov v celistvom území Slovenskej republiky.
4. APP môže vstupovať ako samostatný subjekt vo vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.
5. APP je založené na dobu neurčitú.
6. Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania a podpory predaja zábavnej pyrotechniky. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny, uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom zvýšenia povedomia o bezpečnosti zábavnej pyrotechniky, korigovania dezinformácií, zabezpečenia informovanosti verejnosti a podpory predaja zábavnej pyrotechniky.
Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:
a) publikovanie informácií na internetovej stránke,
b) získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia,
c) propagácia a edukácia odbornej verejnosti a laickej verejnosti,
d) organizovanie stretnutí a spolupráca s ostatnými zainteresovanými partnermi,
e) cezhraničná spolupráca,
f) za účelom dosahovania svojich cieľov môže zakladať subjekty obchodného práva.

Článok II. Členstvo, práva a povinnosti členov

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí zhromaždenia členov, neuhradením členského príspevku, vylúčením príslušným orgánom združenia, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena – právnickej osoby.

3. Členovia majú práva:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volení do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

4. Členovia majú povinnosti:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
c) platiť členské príspevky,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok III. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
a) zhromaždenie členov,
b) odborná rada,
c) predsedníctvo
d) štatutárny orgán – predseda.

2. Zhromaždenie členov:
a) tvoria všetci členovia združenia,
b) schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov,
c) určuje výšku členských príspevkov, spôsob a lehotu ich úhrady,
d) rozhoduje o zrušení združenia,
e) zvoláva ho predseda združenia minimálne 1 krát v každom kalendárnom roku, písomne alebo elektronicky, najmenej 10 dní pre jeho konaním,
f) môže zvolať nadpolovičná väčšina členov,
g) je uznášaniaschopné ak sa ho zúčastní minimálne 5 členov združenia,
h) o uzneseniach sa hlasuje jednoduchou väčšinou prítomných členov.

3. Odborná rada:
a) tvoria ju iba členovia združenia právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia,
b) volí predsedu združenia APP,
c) rozhoduje o programe činnosti združenia,
d) schvaľuje zmeny a dodatky stanov,
e) schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet,
i) zvoláva ho predseda združenia minimálne 1 krát v každom kalendárnom roku, písomne alebo elektronicky, najmenej 10 dní pre jeho konaním,
j) môže ju zvolať nadpolovičná väčšina členov,
k) je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastní minimálne 5 členov združenia.
l) o uzneseniach sa hlasuje jednoduchou väčšinou prítomných členov.

4. Predsedníctvo:
a) má troch členov, predsedu a dvoch členov,
b) pripravuje a zabezpečuje zasadnutia orgánov združenia,
c) zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami zhromaždenia členov.

Predseda je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje združenie navonok, koná samostatne, je volený odbornou radou na funkčné obdobie 5 rokov, do 30 dní od zvolenia odbornou radou do funkcie musí menovať dvoch členov predsedníctva na obdobie 5 rokov.

Článok IV. Zásady hospodárenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetok.

2. Zdrojom majetku hlavnej činnosti APP sú:
a) dotácie zo štátneho rozpočtu, b) členské príspevky, c) príspevky, dary, granty od právnických a fyzických osôb, d) výnosy z prenájmu majetku, e) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, f) príjmy od iných osôb podľa osobitných zmlúv.
3. Majetok a príjmy združenia môžu byt použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti, právne služby súvisiace zo záujmami združenia.
4. Pri zrušení združenia rozhoduje o použití jeho majetku zhromaždenie členov.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Stanovy po registrácii združenia budú uložené v sídle združenia a bude do nich možné nahliadnuť každému členovi APP.
2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

V Ivanke pri Nitre dňa 1. júla 2022