Novela Zákona 58/2014 Z.z.

Novela Zákona 58/2014 Z.z. prináša so sebou viaceré zmeny, týkajúce sa predaja a používania zábavnej pyrotechniky na Slovensku. 

Prehľad najdôležitejších zmien pri predaji bežnému spotrebiteľovi:

Predaj zábavnej pyrotechniky od 02.01.2024

 • povolený predaj, nadobúdanie a použitie len schválených pyrotechnických výrobkov, uvedených na trh (CE certifikát)
 • povolený predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F1, T1 a P1 – celoročne
 • povolený predaj kategórie F2 a F3okrem petárd, zábleskových petárd, batérií petárd, batérií petárd s externou oporou, batérií zábleskových petárd, batérií zábleskových petárd s externou oporou, výmetníc, mín, rímskych sviet, rakiet – ktorých hlavným efektom je hluk
 • predaj pyrotechnických pýrobkov kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety – ktorých hlavným efektom je hluk, sa celoročne zakazuje
 • predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané, je možné spotrebiteľovi od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka, alebo mimo tohto rozsahu vtedy, ak obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov

Použitie pyrotechnických výrobkov

 • použitie pyrotechnických výrobkov má byť podľa návodu na používanie, v stanovenom čase a mimo miest, ktoré sú vymedzené v novele zákona
 • používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 – petárd, zábleskových petárd, batérií petárd, batérií petárd s externou oporou, batérií zábleskových petárd, batérií zábleskových petárd s externou oporou, výmetníc, mín, rímskych sviec, rakiet – ktorých hlavným efektom je hluk, je celoročne zakázané
 • obec môže v záujme ochrany verejného poriadku prostredníctvom VZN obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechniky kategórie F2, F3, P1 a T1 na svojom území
 • používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktoré nie sú zakázané, je povolené 31. decembra – 1. januára
  • v čase 18.00 – 02.00 hod. (31.12. od 18.00 – 00.00 hod.;  01.01. nasledujúceho roka od 00.00 – 02.00 hod.)
  • použitie je možné na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 metrov od lokalít ako – nemocnice, liečebne, hospice, DOS, zariadení sociálnych služieb, karanténnych staníc, útulkov a záchranných centier pre zvieratá, veterinárnych kliník s časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrovaných chovov, ZOO, zariadení na záchranu chránených živočíchov alebo iných zariadení na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí – znázornenie týchto miest a lokalít na katastrálnej mape zabezpečuje obec 
 • mimo uvedeného času (od 02. januára do 30. decembra) možno používať výrobky zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3, ktoré nie sú zakázané, s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o povolenie použitia zábavnej pyrotechniky
  • obec žiadosť schváli alebo zamietne
  • ak obec žiadosť schváli, je povinná informovať na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obyvateľov o povolenom použití pyrotechnických výrobkov 

Kompletný prehľad zmien, ako aj informácie o povolení ohňostrojných prác,  nájdete na linku: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=526251